Про управління - Сектор за контролю регульованими цінами

Про сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області

             У сфері ціноутворення державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін здійснює Держпродспоживслужба.

            Повноваження, права та обов’язки посадових осіб, які здійснюють державний  контроль у сфері ціноутворення, визначаються Законами України «Про ціни та ціноутворення», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами.

            Відповідно до статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

            Державний контроль у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що застосовують державні регульовані ціни у різних сферах та галузях економіки, зокрема, у галузі АПК та торгівлі, державні регульовані ціни застосовуються суб’єктами господарювання з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі соціально значущими продовольчими товарами, на дитяче харчування та продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

            На фармацевтичному ринку встановлено контроль за дотриманням запроваджених механізмів регулювання цін на лікарські засоби суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, у тому числі на ліки, що придбаваються за рахунок коштів бюджету.

            У сфері надання житлово-комунальних послуг державний контроль за тарифами запроваджено для суб’єктів господарювання, які надають (виробляють) послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 17 видами послуг.

            Окрім цього, здійснюється контроль за дотриманням державних регульованих цін і тарифів підприємствами-монополістами, що здійснюють свою діяльність, зокрема, на ринку надання телекомунікаційних та поштових послуг, послуг з перевезень на залізничному, міських пасажирських видах транспорту, послуг у морських, річкових і аеропортах, з продажу природного газу та електроенергії, на численні платні послуги, які встановлюються уповноваженими органами державної влади, тощо.

            За результатами перевірок у разі встановлення порушень державної дисципліни цін до суб’єктів господарювання – порушників застосовуються адміністративно-господарські санкції та надаються органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

 

Нормативно-правова база

Перелік питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю за регульованими цінами (тарифами) та уніфікована форма акту перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Постанова КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання»

Постанова КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби»

Постанова КМУ «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості “

Постанова КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі»

Діючі розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації з питань регулювання цін і тарифів станом на 01.03.2018р.

  

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор з контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Сектор контролю за регульованими цінами (далі – Сектор) є  структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (далі – Головного управління).

1.2. Сектор створюється відповідно до структури Головного управління затвердженої Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.3. Сектор підпорядковується начальнику Головного управління відповідно до розподілу обов’язків .

1.4. Функції працівників сектору визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Головного управління.

1.5. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління відповідно до чинного законодавства «Про державну службу», та Кодексу законів про працю України.

1.6. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Держпродспоживслужбу, актами Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Черкаської обласної ради, наказами начальника Головного управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються повноважень сектору.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Завданнями Сектору є:

2.1.1. організація роботи та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;

2.1.2. здійснення державного нагляду (контролю) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

2.1.3. надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

2.1.4. внесення керівництву Головного управління пропозицій щодо вдосконалення державної політики з контролю за цінами в Черкаській області.

2.2. Відповідно до завдань сектор виконує такі функції:

2.2.1. Організовує роботу та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку.

2.2.2. Організовує роботу та надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів).

2.2.3. Контролює зарахування до бюджету сум адміністративних та адміністративно-господарських стягнень, що були накладені на суб’єктів господарювання за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

2.2.4.    Вносить на розгляд начальнику Головного управління пропозиції щодо:

1) вдосконалення методів здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

2) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування,  встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів).

3) застосування адміністративних, адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів).

2.2.5. Взаємодіє у межах компетенції  з місцевими органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Сектору.

2.2.6. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо встановлення цін (тарифів) на товари і послуги та здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів на ці товари і послуги.

2.2.7. Бере участь у підготовці планів роботи Головного управління та нарад-семінарів з питань поліпшення організації контролю за дотриманням суб’єктами підприємництва порядку ціноутворення.

 

3. ПРАВА СЕКТОРУ

         Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому законом порядку:

3.1 . Проводити у суб’єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові перевірки:

3.1.1. достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

3.1.2. бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін;

3.1.3. наявності виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб.

3.2. Одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки.

3.3. Одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу.

3.4. Робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на сектор функцій.

3.5. Готувати пропозиції керівництву Головного управління щодо прийняття рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

3.6. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, брати участь у розгляді справ про адміністративні, адміністративно-господарські правопорушення.

3.7. Надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

3.8. Проводити наради з питань, що належать до компетенції Сектору, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Головного управління, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників.

3.9. Брати участь у нарадах, конференціях та семінарах, які проводяться в Головному управлінні, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.10. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Головного управління та Держпродспоживслужби документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор завдань;

3.11. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Головного управління за погодженням з Держпродспоживслужбою відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

У разі тимчасової відсутності завідувача Сектору його обов’язки покладаються на головного спеціаліста.

4.2. Завідувач сектору   підпорядковується начальнику Головного управління.  

4.3. Завідувач Сектору  здійснює керівництво сектором.

4.3.1. Розподіляє обов’язки та доручення між працівниками Сектору, координує їх роботу та здійснює контроль за їх діяльністю.

4.3.2. Вносить на розгляд керівництва Головного управління пропозиції щодо реалізації державної політики з контролю за цінами (тарифами) в Черкаській області.

4.3.3. Подає на затвердження начальника Головного управління плани роботи Сектору.

4.3.4. Забезпечує виконання у встановлені терміни доручень керівництва Головного управління,  а також визначає ступінь відповідальності працівників Сектору за виконання доручень.

4.3.5. Забезпечує взаємодію Сектору зі структурними підрозділами Головного управління.

4.3.6. Звітує перед начальником Головного управління про виконання планів роботи Сектору та покладених на нього завдань.

4.3.7. Забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці і контроль за її збереженням в Секторі.

4.3.8. Представляє Сектор на нарадах керівництва, колегіях, семінарах з питань, що входять до його компетенції.

4.3.9. Представляє за дорученням начальника в установленому порядку Головне управління у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами.

4.3.10. Надає пропозиції керівництву Головного управління щодо проведення нарад з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.3.11. Виконує доручення керівництва Головного управління та Держпродспоживслужби, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень, які стосуються роботи Сектору.

4.3.12. Візує службову документацію в межах своєї компетенції та проекти всієї кореспонденції, що готується Сектором.

4.3.13. Організовує роботу зі здійсненням державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Черкаської області, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів).

4.3.14. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Черкаської області, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку.

4.3.15. Здійснює державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

4.3.16. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

4.3.17. Робить запити та одержує від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій.

4.3.18. Готує пропозиції керівництву Головного управління щодо прийняття рішень про застосування адміністративних, адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

4.3.19. Готує пропозиції начальнику Головного управління щодо прийняття рішень щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення працівників Сектору.

4.3.20. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.3.21. Несе відповідальність за невиконання основних завдань і функцій.

4.3.22. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

5. СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5.1. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами Головного управління,  органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.