Уніфікований акт перевірок в сфері насінництва та розсадництва на 2018 рік

 

Затверджено уніфікований акт перевірок в сфері насінництва та розсадництва.

На виконання статті 8 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №752  наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 №709 затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин" (далі –  наказ).

Метою прийняття наказу є встановлення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) дотримання законодавства у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, з розподілом питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступеня ризику від здійснення господарської діяльності.

Зі змістом Наказу можна ознайомитися в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в розділі «Діяльність», у підрозділі «Нормативно-правова база» -  «Уніфіковані акти» (http://www.consumer.gov.ua).

Уніфікований АКТ, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва (далі - акт перевірки) складається з 9 розділів і включає в себе:

- найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, його місце проживання, телефон;

- загальну інформацію про проведення заходу державного нагляду (контролю);

- строк  проведення  заходу державного нагляду (контролю), а саме: терміни початку  і завершення  проведення заходу державного нагляду (контролю);

- інформацію щодо осіб, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю);

- дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю);

- «Вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)»  представлений у таблиці, в якій зазначено:

- питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства в сфері насінництва та розсадництва;

- ступінь ризику суб’єкта господарювання;

- результати відповіді на питання;

- нормативне обґрунтування.

У переліку питань щодо проведення заходу зазначаються варіанти відповідей на питання. Перелік питань є вичерпним, визначається виключно на підставі нормативно-правових актів та нормативних документів, дотримання вимог яких є обов’язковим відповідно до законодавства. Проведення перевірок стосовно інших питань, які не включені до Переліку, заборонено:

- опис виявлених порушень, в якому вказується найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті частини, пункту, підпункту, тощо та детальний опис виявленого порушення;

- перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);

- пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта перевірки, в якому передбачається опис пояснень, зауважень або заперечень щодо цього акту.

Суб’єкт господарювання може викласти свої пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного за його результатами акта, які є невід’ємною частиною зазначеного акта.

Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких вручається суб’єкту господарювання, щодо якого здійснювався захід державного нагляду (контролю) або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

У разі проведення спільних заходів державного нагляду (контролю) з іншими контролюючими чи правоохоронними органами їм вручаються копії акта перевірки.

Уніфікована форма акта перевірки містить підпис посадової особи органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також інших осіб, які брали участь у проведенні заходу, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів.

Також формою уніфікованого акту передбачено відмітку про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки.

Із затвердженням наказу  ми сподіваємося, що будуть встановлені єдині вимоги до дотримання вимог законодавства, що забезпечить прозорість, об’єктивність, прогнозованість і неупередженість при здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

 

 

Заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки – начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві

В.В.Декаленко